جلیقه اورژانس    NF-EJ01

 

جهت استفاده پرسنل اورژانس

دارای نوار شبرنگ جهت شناسایی در محل های تاریک 

طراحی شده در دو رنگ نارنجی و فسفری